Siistejä sisäverkkoja

Sisäkuuluvuus – osa arkea ja juhlaa

Sisäkuuluvuus – osa arkea ja juhlaa

6.4.2016 Radiotie Suomi Oy/Jouni Pekonen

Matkapuhelimien toimivuus rakennusten sisätiloissa ei ole ainoastaan mukavuuskysymys. Kyseessä on arjen ja juhlapäivien sujuvoittaja ja kaikkien turvallisuutta lisäävä palvelu. Vuosien kehitystyöstä huolimatta hyvän sisäkuuluvuuden toteutumisen tiellä on edelleen mutkia.

Viestintäviraston mukaan ”Suomessa jokaisella on oikeus saada kotiinsa tai yrityksensä toimipisteeseen kohtuuhintainen ja moitteettomasti toimiva puhelinliittymä. Viestintävirasto turvaa käyttäjien oikeuksia nimeämällä teleoperaattorin tarjoamaan puhelinliittymiä alueilla joilla ei muuten olisi riittävästi tarjontaa. Näitä liittymiä kutsutaan yleispalveluliittymiksi.” (Viestintäviraston nettisivut)

Suomalaisista suurin osa asuu kuitenkin alueilla joihin Viestintävirasto ei ole määrännyt yhdellekään puhelinoperaattorille yleispalveluvelvoitetta. Mikään määräys ei näillä alueilla vaadi operaattoria toimittamaan puhelinpalvelua talon sisätiloihin – vielä. Uuden LTE- tekniikan osalta säännökset tulevat muuttumaan vuonna 2018.  Rakennusten omistajien tulee siis toistaiseksi näillä alueilla tehdä yhteistyötä operaattorien kanssa sisäkuuluvuuden varmistamiseksi. Yksityishenkilöille kaikkein halvin ja yksinkertaisin ratkaisu on testata ja vertailla eri operaattorien kuuluvuuksia ja valita paras. Viestintäviraston lisäohjeita löytyy tästä linkistä.

Rakennuttajille ja rakentajille asia ei ole yhtä suoraviivainen sillä rakennuksissa voi asioida monen operaattorin asiakkaita. Toisaalta heillä on valta vaikuttaa rakennuksen materiaaleihin ja rakennustapaan. Yhä tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset ja sitä kautta entistä energiatehokkaamman rakentamisen on todettu aiheuttavan ongelmia matkapuhelimien sisäkuuluvuudelle. Tämä voi tapahtua yhtä hyvin uudisrakennuksille kuin remontoitaessa vanhojen talojen ikkunoita ja julkisivuja. Esimerkiksi alumiinifolion käyttäminen lämpöeristeissä ja selektiivilasien käyttö ikkunoissa vaikeuttavat radiosignaalin kulkua taloon ja sieltä ulos. Rakennushankkeissa sisäkuuluvuuden rakentaminen ja siihen varautuminen on monesti pieni kuluerä ja siinäkin oikea-aikaisilla valinnoilla voidaan hintalappua pienentää. Jos asiaan pohditaan vasta kun talo on valmis, on ohitettu se vaihe jossa kustannuksia olisi vielä voitu karsia.

Mikä taloissa vaimentaa radiosignaalia?

 

Tampereen Teknillisen Yliopiston tutkimuksissa on todettu että vaihdos tavallista lasia sisältävistä ikkunoista selektiivikalvopintaisiin ikkunoihin tuo merkittävimmän lisävaimennuksen betonirakenteiseen asuinrakennukseen. Uusien betonisten asuinkerrostalojen kohdalla matkapuhelinsignaali vaimenee jopa enemmän kuin sadasosaan rakennuksen ulkopuolella olevasta signaalitasosta ja yrityskiinteistöjen kohdalla jopa tuhannenteen osaan. Nämä lisävaimennukset huonontavat merkittävästi matkapuhelimen toiminnan luotettavuutta talon sisällä. Sisäkuuluvuus on siis otettava huomioon jo silloin kun rakennusta suunnitellaan. On varattava tilat kaapeloinnille ja laitteille.

Kuuluvuusmittauksilla todennetaan oikea tarve

 

Vaikka tilavaraukset olisikin tehty, uuteen kiinteistöön ei kannata rakentaa sisäantenniverkkoa vain varmuuden vuoksi. Kun rakennuksen ulkovaippa on valmis ja ummessa voidaan mittaamalla todentaa matkapuhelimien kuuluvuus.  Jos tuolloin havaitaan ongelmia voidaan kiinteistöön suunnitella ja toteuttaa sisäantenniverkko. Näin antenniverkon rakentaminen saadaan vielä osaksi rakennuksen normaalia rakennusprosessia eikä rakenteita tarvitse purkaa ja kuuluvuus saadaan kuntoon ennen kuin asukkaat muuttavat sisälle.

Sisäantenniverkoilla kuuluvuus kuntoon

 

Asioiko tai asuuko rakennuksessa useiden operaattoreiden asiakkaita? Haluatko mahdollisuuden kilpailuttaa yrityksesi mobiilipalvelut? Rakennuta monioperaattoriverkko.

Yksi tehokkaimmista tavoista matkapuhelimien sisäkuuluvuuden parantamiseksi betonisissa tai metallipinnoitteisissa yritys- tai asuinkiinteistöissä on monioperaattorisisäantenniverkon rakentaminen. Operaattorit mukaan lukien myös viranomaisverkko VIRVE voivat liittää aktiivilaitteensa tähän samaan antenniverkkoon joka suunnitellaan ja toteutetaan laajakaistaiseksi, jotta kaikkien operaattoreiden käyttämät taajuudet saadaan toistettua talon sisälle. Komponenttien valinnassa tulee huolehtia niiden hyvästä laadusta, jotta operaattorien antenniverkkoon kytkemät radiolaitteet eivät häiritse toinen tosiaan.

Sisäantenniverkko on pidettävä kompaktin kokoisena jotta kuuluvuushyöty olisi paras mahdollinen. Suurissa rakennuskohteissa voidaan käyttää useampia tukiasemia ja jakaa antenniverkko useampaan pienempään antenniverkkoon.

Toinen tapa on käyttää optista toistinjärjestelmää. Operaattorien radiosignaalit yhdistetään ja muutetaan optiseen muotoon, kuljetetaan optisilla kuiduilla lähemmäs antenneja ja muutetaan radiosignaaliksi yhteisillä vahvistimilla ennen antenniin tai antenniryhmään syöttämistä.

Ammattitaitoinen suunnittelu – hyvä lopputulos

 

Verkkoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon matkapuhelimien kuuluvuustarve, operaattorien vaatimukset sisäantenniverkolle, Säteilyturvallisuuskeskuksen vaatimukset antennien sijoittelulle ja Pelastusviranomaisten vaatimukset.

Jotta sisäantenniverkon toteutus olisi oikea-aikainen ja mahdollisimman kustannustehokas, tulee rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdä laitepaikka- ja sähkövaraukset.

Antennit tulee sijoittaa niin että matkapuhelimet toimivat tarkoituksenmukaisesti. Kerrostalossa tämä tarkoittaa tyypillisesti 1-2 antennia rappukäytävää ja kerrosta kohden. Antennien ja aktiivilaitteiden välille tulee rakentaa syöttöverkko koaksiaalikaapeleista ja erilaisista yhdistelyelementeistä.

Jotta rappukäytävien palokuorma ei lisäänny merkittävästi tulee syöttökaapelit sijoittaa palolta suojattuihin johtokanaviin ja antenneina käyttää mahdollisimman paloturvallisia malleja. Lisäksi paloturvallisuuden kannalta tulee käytettyjen kaapelien olla halogeenivapaita, vain vähän savua muodostavia, eivätkä ne saisi merkittävästi edistää palon etenemistä.

Ohjeistus

 

Matkapuhelinsisäantenniverkoista on vuoden 2015 lopulla julkaistu oma ST-kortti numerolla 625.10. Käyttöönotto vie alan toimijoita monta askelta eteenpäin kohti parempaa sisäkuuluvuutta.